Strona główna | STATUT Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Kwidzynie – Szkoły Mistrzostwa Sportowego Związku Piłki Ręcznej w Polsce

STATUT Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Kwidzynie – Szkoły Mistrzostwa Sportowego Związku Piłki Ręcznej w Polsce

(zatwierdzony uchwałą nr21/19 Zarządu ZPRP z dnia 19.07.2019 r.)

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Szkoła nosi nazwę: „Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie – Szkoła Mistrzostwa Sportowego Związku Piłki Ręcznej w Polsce”.

2. Nazwę w pełnym brzmieniu, o której mowa w ust. 1, używa się na pieczęciach i stemplach.

3. Szkoła może używać skrótu swojej nazwy w brzmieniu: „NLO w Kwidzynie – SMS ZPRP”.

§ 2

         Szkoła ma siedzibę w Kwidzynie, przy ul. Mickiewicza 56 B.

 § 3

1. Szkoła działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U.2019.1481);
 2. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2019.1148);
 3. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017.60 z późn. zm.);
 4. ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1463, z późn. zm.);
 5. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. 2017. 671);
 6. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.);
 7. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2017. 1603);
 8. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2012. 977);
 9. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. 2017.703);
 10. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2019. 373);
 11. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2017. 1646);
 12. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. 2017.794 i 1083);
 13. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2017. 1658);
 14. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017. 1575);
 15. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpostawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. 2017. 1597);
 16. innych właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
 17. niniejszego statutu.

2. Szkoła stosuje się także do postanowień Konwencji o Prawach Dziecka oraz innych przepisów międzynarodowych, dotyczących praw człowieka.

3. Szkoła stosuje ponadto przepisy wewnętrzne Związku Piłki Ręcznej w Polsce dotyczące funkcjonowania szkół mistrzostwa sportowego w piłce ręcznej oraz udziału zespołów sportowych tych szkół w ogólnokrajowych rozgrywkach, a w szczególności postanowienia:

 1. statutu Związku Piłki Ręcznej w Polsce;
 2. uchwały nr 34/02 Zarządu ZPRP z dnia 15 października 2002 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników niepublicznych liceów ogólnokształcących – szkół mistrzostwa sportowego Związku Piłki Ręcznej w Polsce;
 3. uchwały nr 54/00 Zarządu ZPRP z dnia 24 lipca 2000 r. w sprawie statusu zawodników-uczniów szkół mistrzostwa sportowego ZPRP oraz zasad ich uczestnictwa w rozgrywkach /tekst jedn. z 2012 r./.

§ 4

1. Szkoła jest niepubliczną szkołą ponadpodstawową w rozumieniu art. 18 ust. 1 pkt 2a ustawy, o której mowa w § 3 ust.1 pkt 2.

2. Szkoła jest szkołą mistrzostwa sportowego w rozumieniu przepisów rozporządzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 5.

3. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej w rozumieniu art. 14 ust. 3 ustawy, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2. 

4. Organem prowadzącym Szkołę jest Związek Piłki Ręcznej w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 300a, zwany dalej „Związkiem” lub w skrócie „ZPRP”. 

5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku.

§ 5

1. Szkoła używa pieczęci zgodnie z przepisami ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2016. 625 i 1948). 

2Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

3. Szkoła może posiadać także własne logo oraz własną stronę internetową.

Rozdział 2

Cele i zadania Szkoły

§ 6

Celami Szkoły są:

 1. umożliwienie młodzieży uzdolnionej sportowo zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Szkoły i zdania egzaminu maturalnego;
 2. przygotowanie młodzieży do wyczynowego uprawiania piłki ręcznej na poziomie mistrzowskim, do udziału w rozgrywkach sportowych oraz reprezentowania barw narodowych w tym sporcie;
 3. zapewnienie uczniom i zawodnikom opieki medycznej oraz bezpiecznych warunków odbywania nauki i szkolenia sportowego;
 4. wszechstronne przygotowanie uczniów do życia i pracy oraz optymalne rozwinięcie ich zdolności, a także umożliwienie im podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej.

§ 7 

 Dla realizacji celu, o którym mowa w § 6 pkt 1, Szkoła w szczególności:

 1. realizuje obowiązkowe programy nauczania uwzględniające podstawy programowe w czteroletnim okresie kształcenia w liceach ogólnokształcących; 
 2. realizuje obowiązkowe programy nauczania uwzględniające podstawy programowe w trzyletnim okresie kształcenia w liceach ogólnokształcących;
 3. stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów według zasad ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej;
 4. prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych;
 5. zatrudnia nauczycieli przedmiotów obowiązkowych posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych;
 6. posiada bazę lokalową i techniczną wraz z wyposażeniem dydaktycznym oraz kadrą zarządzającą, umożliwiające realizację programu, o którym mowa w pkt 1 i 2.

§ 8

1. Dla realizacji celu, o którym mowa w § 6 pkt 2, Szkoła w szczególności:

 1. stosuje odpowiedni system rekrutacji uczniów do Szkoły;
 2. realizuje program szkolenia sportowego zatwierdzony przez ZPRP;
 3. zatrudnia kadrę trenerską z uprawnieniami w zakresie piłki ręcznej oraz tych specjalności, które są niezbędne do szkolenia młodzieży;
 4. zapewnia bazę sportową umożliwiającą prowadzenie zajęć sportowych, treningów i zawodów w piłce ręcznej oraz odnowę biologiczną;
 5. organizuje i realizuje zajęcia sportowe w piłce ręcznej, treningi, zgrupowania i obozy sportowe;
 6. tworzy w ramach Szkoły zespoły sportowe w piłce ręcznej oraz zapewnia im udział w rozgrywkach prowadzonych przez ZPRP;
 7. umożliwia udział uczniów Szkoły w akcjach szkolenia centralnego kadr narodowych i reprezentacji Polski.

2. Szkoła stwarza uczniom optymalne warunki umożliwiające łączenie zajęć sportowych z realizacją programu dydaktycznego w szczególności poprzez:

 1. opanowanie wiedzy na zajęciach dydaktycznych;
 2. dostosowanie terminów ferii letnich i zimowych do terminarza rozgrywek ligowych i reprezentacyjnych;
 3. umożliwienie wybitnym sportowcom wyczynowym realizacji indywidualnego programu i toku nauki;
 4. opracowanie i realizację uzupełniającego się wzajemnie tygodniowego rozkładu zajęć dydaktycznych i sportowych.

§ 9

1. Dla realizacji celu, o którym mowa w § 6 pkt 3, Szkoła w szczególności:

 1. zawiera umowy o realizację nie rzadziej niż co pół roku podstawowych badań lekarskich uczniów;
 2. zawiera umowy o realizację na rzecz uczniów Szkoły badań diagnostycznych oraz specjalistycznej opieki medycznej;
 3. czuwa nad aktualizacją przez uczniów Szkoły dokumentów, które poświadczają ich stan zdrowia i które ich upoważniają do udziału w zajęciach i zawodach sportowych.

2. Dla zapewnienia bezpiecznych warunków odbywania nauki i uprawiania sportu Szkoła w szczególności:

 1. sprawuje kontrolę nad stanem technicznym pomieszczeń oraz urządzeń dydaktycznych i sportowych;
 2. sprawuje kontrolę nad obecnością uczniów Szkoły na zajęciach dydaktycznych i sportowych;
 3. wykonuje bezpośrednią opiekę nad uczniami Szkoły w czasie zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, obozów, pobytu w internacie, itp.

§ 10

1. Dla realizacji celu, o którym mowa w § 6 pkt 4, Szkoła w szczególności:

 1. pobudza świadomość narodową i przeżycia patriotyczne uczniów Szkoły oraz akcentuje wychowawczą rolę rodziny;
 2. realizuje program wdrażania treści regionalnych;
 3. prowadzi edukację ekologiczną;
 4. organizuje lekcje religii lub etyki,
 5. realizuje program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły.

2. Dla realizacji celów wychowawczych Szkoła ponadto:

 1. powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednego z nauczycieli uczących w tym oddziale;
 2. zatrudnia pedagoga lub psychologa szkolnego albo współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc;
 3. umożliwia realizację indywidualnych toków nauczania dla szczególnie uzdolnionych uczniów Szkoły;
 4. organizuje ścisłą współpracę nauczycieli przedmiotów obowiązkowych, wychowawców i trenerów z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczniów Szkoły.

 Rozdział 3

 Związek Piłki Ręcznej w Polsce

§ 11 

            1. Związek Piłki Ręcznej w Polsce jako organ prowadzący Szkołę:

 1. zapewnia warunki lokalowe Szkoły;
 2. nadaje Szkole statut i dokonuje jego zmian;
 3. powołuje i odwołuje dyrektora Szkoły;
 4. zatwierdza strukturę organizacyjną Szkoły;
 5. zatwierdza preliminarz budżetowy Szkoły;
 6. ustala zasady wynagradzania pracowników Szkoły;
 7. ustala zasady rekrutacji uczniów;
 8. podejmuje inne decyzje określone w statucie.

2. Przez warunki lokalowe Szkoły należy w szczególności rozumieć zapewnienie:

 1. warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych (sale lekcyjne);
 • warunków prowadzenia zajęć sportowych (sale treningowe, hale sportowe, pomieszczenia odnowy biologicznej itd.);
 • pomieszczeń umożliwiających zakwaterowanie uczniów (internat) oraz ich wyżywienie /stołówka oraz pomieszczenia pomocnicze/;
 • warunków administracyjnych funkcjonowania Szkoły (biura).

§ 12 

1ZPRP sprawuje nadzór nad działalnością Szkoły w zakresie spraw administracyjnych i finansowych, w szczególności nad:

 1. prawidłowością dysponowania przyznanymi Szkole środkami publicznymi oraz pozyskanymi przez Szkołę środkami pochodzącymi z innych źródeł;
 2. prawidłowością gospodarowania mieniem Szkoły;
 3. przestrzeganiem obowiązujących przepisów w zakresie bhp pracowników i uczniów Szkoły;
 4. przestrzeganiem przepisów dotyczących organizacji pracy Szkoły.

2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, może być wykonywany w zakresie i przy pomocy środków określonych w art. 55, 57 i 58 ustawy – Prawo oświatowe.

Rozdział 4

Organy Szkoły

§ 13

 Organami Szkoły są:

1) dyrektor Szkoły,

2) rada pedagogiczna Szkoły.

§ 14

1. Dyrektora Szkoły powołuje i odwołuje Prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce.

2. Dyrektorem Szkoły może być nauczyciel mianowany lub dyplomowany, uprawniony do posiadania licencji trenera piłki ręcznej kategorii A.

3. Dyrektorem Szkoły może być również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, jeżeli w trybie § 17 zostanie zatrudniona osoba uprawniona do posiadania licencji trenera piłki ręcznej kategorii A.

4. Dyrektorem Szkoły może być także – po zasięgnięciu opinii Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku – osoba uprawniona do posiadania licencji trenera piłki ręcznej kategorii A, jeżeli w trybie § 17 zostanie zatrudniona osoba uprawniona do sprawowania nadzoru pedagogicznego.

5. Umowę z dyrektorem Szkoły zawiera się na okres co najmniej 5 lat szkolnych, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach na okres nie krótszy niż 1 rok szkolny.

6. Odwołanie dyrektora Szkoły może nastąpić w trybie określonym w art. 66 i 67 ustawy – Prawo oświatowe.

7. W przypadku nieobecności dyrektora Szkoły zastępuje go wicedyrektor, a jeżeli nie utworzono stanowiska wicedyrektora – inny nauczyciel lub pracownik Szkoły wyznaczony przez Prezesa ZPRP.

§ 15

1. Dyrektor Szkoły kieruje działalnością Szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do kompetencji dyrektora Szkoły należy w szczególności:

 1. wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego w Szkole;
 2. sprawowanie nadzoru nad realizacją programu szkolenia sportowego w Szkole;
 3.  sprawowanie opieki nad uczniami;
 4.  wykonywanie uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących;
 5.  dysponowanie środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Szkoły;
 6.  organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Szkoły;
 7.  wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i pracownikom Szkoły;
 8.  wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

3Do obowiązków dyrektora Szkoły należy także:

1) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w zakresie podnoszenia kwalifikacji nauczycieli oraz trenerów;

2) stwarzanie warunków do działania w Szkole wolontariatu, organizacji harcerskich oraz innych stowarzyszeń młodzieżowych i sportowych.

§ 16

         1. Dyrektor Szkoły pełni funkcję pracodawcy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli, trenerów i pozostałych pracowników administracyjnych.

         2. Dyrektor Szkoły w szczególności decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników Szkoły;

2) przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Szkoły;

3) występowania z wnioskami – po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej – w sprawach odznaczeń i wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników Szkoły.

§ 17

 1. Dyrektor Szkoły może – po zasięgnięciu opinii Prezesa ZPRP i rady pedagogicznej – utworzyć stanowisko wicedyrektora oraz określić zakres jego praw i obowiązków.

2. Wicedyrektorem Szkoły może być osoba uprawniona do sprawowania nadzoru pedagogicznego lub osoba uprawniona do posiadania licencji trenera piłki ręcznej kategorii A.

3. Stanowisko wicedyrektora Szkoły tworzy się, jeżeli dyrektor Szkoły nie ma uprawnień do sprawowania nadzoru pedagogicznego lub nie ma uprawnień do kierowania działalnością sportową Szkoły.

4. Postanowienia § 14 ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio do wicedyrektora Szkoły.

§ 18

1Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym Szkoły w zakresie

 1. kształcenia, wychowania i opieki.

2W skład rady pedagogicznej wchodzą:

 1. dyrektor Szkoły,
 2. nauczyciele przedmiotów ogólnych,
 3. trenerzy piłki ręcznej.

3Dyrektor Szkoły pełni funkcję przewodniczącego rady pedagogicznej. Do jego zadań w tym zakresie należy:

 1. zwoływanie posiedzeń rady oraz ustalanie porządku obrad,
 2. kierowanie obradami rady pedagogicznej i podpisywanie podjętych przez nią uchwał.

§ 19

1Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy Szkoły,

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów Szkoły,

3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz trenerów,

4) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów Szkoły. 

2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2) projekt planu finansowego Szkoły,

3) wnioski o przyznanie nauczycielom i trenerom odznaczeń, nagród i wyróżnień,

4) inne istotne sprawy dotyczące funkcjonowania Szkoły.

3. Rada pedagogiczna może wystąpić do Prezesa ZPRP z wnioskiem:

1) o zmianę statutu Szkoły,

2) o odwołanie dyrektora lub wicedyrektora Szkoły.

§ 20

1. Rada pedagogiczna działa na zebraniach plenarnych na podstawie regulaminu uchwalonego przez radę.

2Zebrania rady są zwoływane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.

3. Zebrania rady mogą być organizowane również na wniosek Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku, Prezesa ZPRP albo co najmniej 1/3 ogółu członków rady.

4. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

5Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków rady.

6. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez przewodniczącego lub na wniosek rady pedagogicznej.

7Osoby biorące udział w zebraniach rady są obowiązane do zachowania w tajemnicy spraw poruszanych w czasie tych zebrań.

§ 21

1. Dyrektor Szkoły – w porozumieniu z radą pedagogiczną – może utworzyć radę rodziców oraz samorząd uczniowski, a także określić kompetencje tych organów.

2. Jeżeli organy, o których mowa w ust. 1, nie zostaną utworzone, ich kompetencje ustawowe wykonuje rada pedagogiczna.

§ 22

1. Dyrektor Szkoły w wykonaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną oraz innymi organami i organizacjami działającymi w Szkole.

2. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwały rady pedagogicznej podjętej w ramach jej kompetencji stanowiących, jeżeli stwierdzi, że jest ona niezgodna z przepisami prawa, oraz powiadamia o tym fakcie Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku i Prezesa ZPRP.

§ 23

1Od decyzji dyrektora Szkoły w sprawach wynikających z nadzoru pedagogicznego służy odwołanie do Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku.

2. Od decyzji dyrektora Szkoły w sprawach innych niż wymienione w ust. 1 służy odwołanie do Prezesa ZPRP.

3Od uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących przysługuje odwołanie do Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku, z zastrzeżeniem § 22 ust. 2.

4. Odwołanie składa się na piśmie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji lub uchwały, za pośrednictwem organu, który podjął tę decyzję lub uchwałę.

Rozdział 5

Organizacja pracy Szkoły

§ 24

1. Szkoła działa w danym roku szkolnym na podstawie arkusza organizacyjnego, opracowanego przez dyrektora Szkoły i zatwierdzonego przez radę pedagogiczną Szkoły.

2. Dokument, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:

 1. plan organizacyjny na dany rok szkolny;
 2. plan nauczania na dany rok szkolny;
 3. plan finansowy na dany rok budżetowy.

§ 25

1. Plan organizacyjny Szkoły na dany rok określa w szczególności:

 1. terminy początku i zakończenia roku szkolnego;
 2. terminy ferii zimowych;
 3. dodatkowe dni wolne od nauki;
 4. inne postanowienia dotyczące organizacji zajęć w dni wolne, zajęć nadobowiązkowych, wyrównawczych itd.

2Plan organizacyjny Szkoły, o którym mowa w ust. 1, powinien być sporządzony z uwzględnieniem postanowień rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 7.

§ 26

1Plan nauczania Szkoły określa szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym.

2. W planie organizacyjnym Szkoły zamieszcza się w szczególności program tematyczny w zakresie przedmiotów obowiązkowych, wykaz nauczycieli oraz przydział godzin, a także wykaz uczniów i wychowanków internatu.

§ 27

1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział.

2. Oddział tworzą uczniowie, którzy w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów ogólnokształcących określonych planem nauczania, zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania.

3. Oddział może liczyć nie więcej niż 20 uczniów.

§ 28

1Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i sportowych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez dyrektora Szkoły.

2. Przy opracowaniu rozkładu zajęć, o którym mowa w ust. 1, należy mieć na uwadze, aby proces dydaktyczny i zajęcia sportowe nie kolidowały ze sobą, lecz wzajemnie się uzupełniały.

§ 29

1. Godzina lekcyjna w Szkole trwa 45 minut.

2. Zajęcia szkolne odbywają się w godzinach 7, 00 – 20, 30.

3. Zajęcia lekcyjne odbywają się w obiektach w Kwidzynie, przy ul. Mickiewicza 56 B.

4. Zajęcia sportowe są realizowane w obiektach sportowo-rekreacyjnych, które uwzględniają specyfikę piłki ręcznej.

5. Poza zajęciami obowiązkowymi uczniowie Szkoły mają możliwość uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych lub kołach zainteresowań tworzonych zgodnie z potrzebami, a także w innych zajęciach rozwijających ich indywidualne zainteresowania.

§ 30

1Ocenianie i klasyfikowanie oraz promowanie uczniów Szkoły odbywa się zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej, o którym mowa w § 3 ust.1 pkt 10.

2. W Szkole obowiązuje Ocenianie Wewnątrzszkolne, oparte na przepisach wymienionych w ust. 1.

3Dokument, o którym mowa w ust. 2, stanowi integralną część niniejszego statutu.

§ 31

1. Uczniowie Szkoły – niezależnie od miejsca stałego ich zamieszkania – przebywają w czasie nauki w internacie i korzystają z wyżywienia w stołówce.

2. Koszty pobytu w internacie oraz wyżywienia w stołówce stanowią części składowe czesnego, o którym mowa w § 60.

3. Dyrektor Szkoły może – za zgodą Prezesa ZPRP – zwolnić rodziców uczniów z opłat za pobyt w internacie i wyżywienie w stołówce w części lub w całości, biorąc pod uwagę sytuację materialną ucznia.

4. Prawa i obowiązki wychowanków internatu oraz szczegółowe zasady funkcjonowania internatu określa Regulamin Internatu Szkoły, ustalony przez dyrektora Szkoły.

§ 32

1W ramach Szkoły działają zespoły piłki ręcznej pod nazwą „SMS ZPRP Kwidzyn”.

2Członkami zespołów, o których mowa w ust. 1, są uczniowie Szkoły.

3Zespoły „SMS ZPRP Kwidzyn” mają prawo uczestniczenia w ogólnokrajowym systemie współzawodnictwa w piłce ręcznej na szczególnych zasadach określonych przez ZPRP.

Rozdział 6

 Pracownicy Szkoły

§ 33

1. Dla realizacji swoich zadań Szkoła zatrudnia:

 1. nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych i wychowawców w internacie;
 2. trenerów piłki ręcznej prowadzących szkolenie sportowe;
 3. pracowników administracyjnych i obsługi zapewniających bieżące funkcjonowanie Szkoły.

2. W Szkole można zatrudnić również, w miarę potrzeb i w zakresie możliwości finansowych, psychologa, technologa żywienia, dietetyka, intendenta, magazynierów, konserwatorów, specjalistów z zakresu rehabilitacji i odnowy biologicznej oraz innych specjalistów z zakresu sportu.

§ 34

1Stosunek pracy z nauczycielem, trenerem lub innym pracownikiem Szkoły nawiązuje się na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług dydaktycznych lub szkoleniowych.

2Zasady wynagradzania pracowników Szkoły zatrudnionych na podstawie umowy o pracę określa Regulamin ustalony uchwałą Zarządu ZPRP wymienioną w § 3 ust. 3 pkt 2.

3. Zasady wynagradzania innych pracowników Szkoły określają indywidualne umowy cywilnoprawne.

§ 35

Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która:

 1. posiada wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym;
 2. przestrzega podstawowych zasad moralnych;
 3. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela.

§ 36

1. Formalnego przydziału przedmiotów nauczania, wychowawstw, czynności służbowych, opieki nad kołami, organizacjami i pracownikami dokonuje dyrektor Szkoły na początku każdego roku szkolnego.

2Przydział, o którym mowa w ust. 1, stanowi dokumentację pracy Szkoły.

§ 37

1. Nauczyciele przedmiotów ogólnych są obowiązani w szczególności do:

 1. realizacji podstaw programowych, wychowania i opieki w przydzielonych oddziałach i grupach w celu osiągnięcia w stopniu optymalnym celów Szkoły ustalonych w programach i w planach rozwoju Szkoły;
 2. wzbogacania własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej;
 3. wspierania rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań swoimi postawami i działaniami pedagogicznymi;
 4. bezstronnego i obiektywnego oraz sprawiedliwego oceniania i traktowania wszystkich uczniów;
 5. prawidłowego prowadzenia dokumentacji pedagogicznej przedmiotu lub koła zainteresowań.

2. Nauczyciele przedmiotów ogólnych mają prawo w szczególności do:

 1. decydowania o doborze metod, form organizacyjnych, podręczników, lektur szkolnych i środków dydaktycznych w nauczaniu swoich przedmiotów;
 2.  decydowania o treści programu koła zainteresowań i zajęć fakultatywnych, przygotowujących do egzaminu maturalnego;
 3. decydowania o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej uczniów;
 4. współdecydowania o ocenie uczniów z zachowania;
 5. wnioskowania w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar porządkowych i dyscyplinarnych dla swoich uczniów.

3. Nauczyciele przedmiotów ogólnych ponoszą odpowiedzialność przed dyrektorem Szkoły za:

 1. poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w swoich przedmiotach oraz w oddziałach i grupach stosownie do realizowanego programu i warunków ich działania;
 2. stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz przydzielonych im środków dydaktycznych.

4Nauczyciele przedmiotów ogólnych ponoszą odpowiedzialność również za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, a w szczególności za:

 1. skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych lub pozaszkolnych;
 • nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku lub na wypadek pożaru albo innego niebezpieczeństwa;
 • zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia Szkoły, przydzielonego im przez kierownictwo Szkoły, a wynikające z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia.

§ 38

1. Do obowiązków wychowawcy oddziału należy:

 1. organizowanie procesu wychowania w grupie w szczególności poprzez:
 2. tworzenie warunków do rozwoju uczniów, do przygotowania ich do życia w grupie, w rodzinie, w społeczeństwie;
 3. rozwiązywanie ewentualnych konfliktów w grupie, a także między wychowankami a innymi pracownikami Szkoły;
 4. przekształcanie oddziału w grupę samowychowania i samorządności przy pomocy atrakcyjnych celów lub projektów;
 5. współdziałanie z nauczycielami uczącymi w oddziale, koordynowanie ich działań wychowawczych i organizowanie indywidualnej opieki nad uczniami posiadającymi określone trudności;
 6. współpraca z rodzicami uczniów oraz informowanie ich o wynikach i problemach w zakresie kształcenia i wychowania;
 7. współdziałanie z pedagogiem lub psychologiem szkolnym w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla swoich wychowanków i doradztwa dla ich rodziców;
 8. prawidłowe prowadzenie dokumentacji oddziału i każdego ucznia /dziennik lekcyjny, dziennik zajęć wyrównawczych i dodatkowych, arkusze ocen, świadectwa szkolne/.

2. Wychowawca oddziału ma prawo do:

 1. współdecydowania z uczniami i ich rodzicami o programie i planie działań wychowawczych na dany rok szkolny lub na dłuższy okres; 
 2. uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno-pedagogicznej w swojej pracy wychowawczej od kierownictwa Szkoły i innych instytucji wspomagających Szkołę;
 3. wystawiania oceny z zachowania swych wychowanków;
 4. ustanawiania własnych form nagradzania i motywowania wychowanków;
 5. uczestniczenia w charakterze obserwatora w egzaminach poprawkowych i klasyfikacyjnych swoich wychowanków.

3. Wychowawca oddziału odpowiada przed dyrektorem Szkoły za:

 1. osiąganie celów wychowania w swoim oddziale,
 2. poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków,
 3. prawidłowość dokumentacji przebiegu nauczania uczniów.

§ 39

1. Stanowisko trenera w Szkole może zajmować osoba, która:

 1. posiada wykształcenie wyższe oraz uprawnienie do posiadania licencji trenera piłki ręcznej kategorii A,
 2. postępuje zgodnie z etyką zawodową,
 3. posiada umiejętność komunikacji z młodzieżą,
 4. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.

2. Zatrudnienie trenera w Szkole i jego zwolnienie wymaga uprzedniej zgody Dyrektora Sportowego ZPRP.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor Szkoły może – za zgodą Dyrektora Sportowego ZPRP – powierzyć wykonywanie funkcji trenera osobie uprawnionej do posiadania licencji trenera piłki ręcznej kategorii B.

§ 40

1Do zakresu działania trenera piłki ręcznej w Szkole należy realizacja programu szkolenia sportowego, zatwierdzonego przez Dział Organizacji Szkolenia ZPRP, opieka nad szkolnym zespołem piłki ręcznej oraz doskonalenie swojej wiedzy fachowej i umiejętności zawodowych.

2. Do obowiązków trenera w zakresie, o którym mowa w ust. 1, należy w szczególności:

 1. prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją programu szkolenia sportowego;
 2. przygotowywanie okresowych sprawozdań z przebiegu realizacji programu szkolenia sportowego;
 3. przestrzeganie zasad bhp podczas zajęć sportowych;
 4. tworzenie przyjaznej atmosfery pomiędzy uczniami Szkoły;
 5. sprawowanie opieki nad uczniami w czasie zgrupowań, obozów i turniejów sportowych;
 6. pełnienie funkcji członka ekipy szkoleniowej w czasie zawodów piłki ręcznej z udziałem szkolnego zespołu sportowego;
 7. troska o korzystny wizerunek Szkoły i ZPRP, promowanie ich na zewnątrz, powstrzymywanie się od opinii i komentarzy, które mogłyby szkodzić wizerunkowi Szkoły i ZPRP;
 8. postępowanie zgodnie z etyką zawodową;
 9. systematyczne podnoszenie wiedzy fachowej i umiejętności zawodowych poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.

3Trener ma prawo w szczególności do:

 1. samodzielnego realizowania programu sportowego;
 2. pomocy w swych działaniach ze strony dyrektora Szkoły oraz Działu Organizacji Szkolenia ZPRP;
 3. korzystania z odpowiednich warunków pracy;
 4. rzetelnej i sprawiedliwej oceny jego pracy.

4. Trener podlega służbowo dyrektorowi Szkoły, a w czasie jego nieobecności – wicedyrektorowi Szkoły.

5. Trener ponosi odpowiedzialność w szczególności za :

 1. prawidłową realizację programu szkolenia sportowego i związaną z tym dokumentację i sprawozdawczość;
 2. życie i zdrowie powierzonych jego opiece uczniów Szkoły w czasie zajęć, zgrupowań i zawodów sportowych;
 3. właściwe reprezentowanie interesów sportowych Szkoły i ZPRP.

§ 41

1. Do obowiązków kierownika i wychowawcy internatu należy w szczególności:

 1. zapewnienie odpowiednich warunków do nauki i odpoczynku dla każdego wychowanka;
 2. wpajanie wychowankom kulturalnych form zachowań;
 3. wyrabianie u wychowanków nawyków higienicznych;
 4. sprawowanie nadzoru nad ciszą nocną;
 5. organizowanie pomocy medycznej podczas dyżuru.

2. Kierownik i wychowawca internatu odpowiada w szczególności za:

 1. bezpieczeństwo wychowanków;
 2. prowadzenie dokumentacji dyżuru;
 3. kontrolę obecności wychowanków w internacie.

§ 42

Zakresy praw i obowiązków pracowników Szkoły nie wymienionych w § 35 – 41 określa dyrektor Szkoły w umowach o pracę lub w umowach cywilnoprawnych.

§ 43

1. Pracownicy Szkoły ponoszą odpowiedzialność służbową przed dyrektorem Szkoły za prawidłowe wykonanie ich zadań oraz za naruszenie ich obowiązków, określoną w statucie i regulaminie Szkoły.

2Niezależnie od odpowiedzialności służbowej, o której mowa w ust. 1, pracownicy Szkoły ponoszą także odpowiedzialność dyscyplinarną lub karną, jeżeli przepisy szczególne lub umowy przewidują taką odpowiedzialność.

Rozdział 7

Zasady rekrutacji uczniów do Szkoły

§ 44

Szkoła jest szkołą bezrejonową; Szkoła prowadzi nabór uczniów z terenu całego kraju.

§ 45

1. O przyjęcie do Szkoły może ubiegać się osoba, która przedłoży:

 1. podanie o przyjęcie do Szkoły;
 2. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane przez lekarza medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza;
 3. pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych;
 4. zdjęcia w ilości wskazanej przez Szkołę.

2. Uczniem Szkoły może zostać osoba, która ponadto spełni z wynikiem pozytywnym kryteria selekcji wymienione w § 47 oraz przedłoży oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum lub świadectwa ukończenia 8-klasowej szkoły podstawowej, wraz z zaświadczeniem o wynikach tego egzaminu.

§ 46

1. Naboru uczniów do Szkoły dokonuje komisja rekrutacyjna w składzie:

 1. dyrektor lub wicedyrektor Szkoły jako przewodniczący;
 2. wyznaczeni nauczyciele;
 3. wyznaczeni trenerzy.

2. Komisję rekrutacyjną powołuje dyrektor Szkoły w porozumieniu z Dyrektorem Sportowym ZPRP.

3. W pracach komisji może brać udział przedstawiciel ZPRP wyznaczony przez Dyrektora Sportowego.

§ 47

Rekrutacja odbywa się według zasad określonych w art. 134 ust. 1 i art. 137 Prawa oświatowego oraz kryteriów selekcji obowiązujących w ZPRP w danym roku.

§ 48

1. Decyzję o przyjęciu kandydata do Szkoły podejmuje dyrektor Szkoły na wniosek komisji rekrutacyjnej po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

2. Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do Szkoły, mogą odwołać się od decyzji dyrektora Szkoły do Dyrektora Sportowego Związku; decyzje Dyrektora Sportowego są ostateczne.

Rozdział 8

Uczniowie Szkoły

§ 49

1. Uczniowie Szkoły są uczniami liceum ogólnokształcącego i mieszkańcami internatu szkolnego.

2. Jeżeli uczniowie Szkoły byli zawodnikami klubów piłki ręcznej przed rozpoczęciem nauki w Szkole, zachowują przynależność do tych klubów.

3Uczniowie Szkoły są także członkami szkolnego zespołu sportowego piłki ręcznej, z którym uczestniczą w rozgrywkach piłki ręcznej na zasadach określonych przez ZPRP.

4Uczniowie Szkoły mogą być ponadto członkami kadry narodowej w piłce ręcznej i reprezentantami Polski w tym sporcie w zawodach międzynarodowych.

5. Uczniowie Szkoły są podmiotami praw i obowiązków z tytułów wymienionych w ust. 1-4 i ponoszą współodpowiedzialność za realizację celów Szkoły.

6Uczniowie Szkoły podlegają odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinarnej za naruszenie obowiązków wynikających z tytułów, o których mowa w ust. 1 – 4.

§ 50

1. Uczniowie Szkoły mają prawo do:

 1. poszanowania godności własnej i nietykalności osobistej;
 2. zorganizowanego na właściwym poziomie procesu kształcenia i szkolenia sportowego;
 3. opieki wychowawczej i warunków zapewniających im bezpieczeństwo, ochronę zdrowia oraz ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej;
 4. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym i szkolenia sportowego;
 5. poszanowania swobody przekonań i poglądów, w tym światopoglądowych i religijnych;
 6. rozwijania swoich zdolności, talentów i zainteresowań;
 7. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w nauce i szkoleniu sportowym;
 8. pomocy w przypadku trudności w nauce i nabywaniu umiejętności sportowych;
 9. korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i sportowego.

2. Uczniowie Szkoły mają także prawo do korzystania:

 1. z pomieszczeń w internacie na zasadach określonych w odrębnym regulaminie;
 2. z pomieszczeń szkolnych, pracowni komputerowej, księgozbioru, sprzętu oraz środków dydaktycznych i sportowych podczas zajęć pozalekcyjnych.

§ 51

1. Za wybitne osiągnięcia w nauce i w sporcie uczniowie Szkoły mogą być wyróżniani i nagradzani przez nauczycieli i organy Szkoły wyróżnieniami i nagrodami, a w szczególności:

 1. pochwałą wychowawcy lub trenera w obecności oddziału lub zespołu sportowego;
 2. pochwałą dyrektora lub wicedyrektora Szkoły w obecności uczniów;
 3. listem gratulacyjnym lub dyplomem;
 4. nagrodą rzeczową /upominek, wycieczka itp./ lub pieniężną;
 5. listem gratulacyjnym do rodziców.

2. Uczniowie Szkoły jako zawodnicy mogą być ponadto wyróżniani, nagradzani i odznaczani w trybie i na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów i regulaminów ZPRP.

§ 52

1. Jeżeli prawa ucznia, o których mowa w § 50, zostały naruszone w sposób rażący, uczniom lub ich opiekunom prawnym przysługuje skarga złożona w trybie określonym w ust. 2-6.

2. Skargę składa się w formie pisemnej do dyrektora Szkoły najpóźniej w terminie 7 dni od daty stwierdzenia faktu naruszenia praw ucznia.

3. Skargę rozpatruje komisja powołana przez dyrektora Szkoły w składzie:

 1. dyrektor Szkoły jako przewodniczący;
 2. nauczyciel uczący w danym oddziale, pedagog lub trener;
 3. wychowawca oddziału ucznia składającego skargę.

4Osoba, której dotyczy skarga, nie może być członkiem komisji.

5. Komisja uznaje lub oddala skargę w terminie 14 dni od daty jej złożenia i powiadamia o tym skarżącego.

6. Od rozstrzygnięcia komisji uczeń lub jego opiekunowie prawni mogą złożyć odwołanie do Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku w terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 5.

§ 53

1. Uczniowie Szkoły są obowiązani w szczególności do:

 1. dokładania należytej staranności w nauce i szkoleniu sportowym oraz do dążenia do osiągnięcia w nich jak najlepszych rezultatów zgodnie z posiadanymi predyspozycjami i zdolnościami;
 2. systematycznego uczestnictwa w zajęciach programowych Szkoły, w tym w obozach i zgrupowaniach sportowych;
 3. udziału w zawodach w barwach zespołu sportowego Szkoły;
 4. reprezentowania barw narodowych w przypadku powołania do kadry narodowej i reprezentacji Polski;
 5. godnego reprezentowania Szkoły i ZPRP jako uczniowie i sportowcy;
 6. przestrzegania regulaminów i innych przepisów obowiązujących w Szkole, w internacie oraz w ZPRP;
 7. przestrzegania dobrych obyczajów i ogólnie obowiązujących zachowań oraz norm społecznych.

2. Uczniowie Szkoły, o których mowa w § 49 ust. 2, są ponadto obowiązani do reprezentowania barw klubu macierzystego na zasadach określonych w przepisach ZPRP.

§ 54

1. Uczniowie Szkoły podlegają odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinarnej za naruszenie postanowień statutu i regulaminu Szkoły oraz regulaminu internatu szkolnego, a także poleceń swoich przełożonych.

2Kary na uczniów mogą nakładać:

 1. nauczyciel i trener;
 2. wychowawca oddziału lub internatu;
 3. dyrektor lub wicedyrektor Szkoły;
 4. rada pedagogiczna Szkoły.

3. Na uczniów mogą być nakładane następujące kary:

 1. upomnienie wychowawcy oddziału, wychowawcy internatu lub trenera;
 2. upomnienie dyrektora Szkoły w obecności wychowawcy lub trenera;
 3. ustna nagana dyrektora Szkoły w obecności uczniów Szkoły;
 4. pisemna nagana dyrektora Szkoły z wpisem do arkusza ocen;
 5. skreślenie z listy uczniów Szkoły;
 6. wydalenie ze Szkoły.

4. O nałożonych karach nagany należy powiadomić co najmniej jednego z opiekunów ucznia. Kary skreślenia z listy uczniów lub wydalenia ze Szkoły mogą być nakładane po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.

5. Uczniowie Szkoły podlegają także odpowiedzialności materialnej za uszkodzenie lub zniszczenie mienia Szkoły. Niezależnie od kary porządkowej wyrządzone szkody powinny być naprawione przez sprawcę lub jego opiekunów prawnych.

6. Uczniowie Szkoły podlegają ponadto karaniu za przewinienia popełnione w związku z ich uczestnictwem w rozgrywkach piłki ręcznej oraz z udziałem w zgrupowaniach i zawodach kadr narodowych i reprezentacji Polski w trybie i na zasadach określonych w regulaminach poszczególnych rodzajów rozgrywek oraz w akcjach szkolenia centralnego ZPRP.

§ 55

1. Uczeń może być wydalony ze Szkoły na skutek notorycznego łamania regulaminu Szkoły i internatu oraz zasad współżycia społecznego w grupach szkolnych, a także w razie popełnienia ciężkiego przewinienia, zwłaszcza:

 1. wnoszenia alkoholu na teren Szkoły lub do internatu albo spożywania alkoholu na terenie Szkoły lub internatu;
 2. pobicia lub udziału w bójkach;
 3. kradzieży na szkodę Szkoły, kolegów lub osób trzecich;
 4. używania, propagowania lub rozprowadzania środków odurzających, halucynogennych lub dopingujących;
 5. zachowania zagrażającego zdrowiu lub życiu własnemu i innych osób;
 6. dopuszczenia się czynu powszechnie uznanego za nieobyczajny.

2. Uchwałę o wydaleniu ucznia ze Szkoły podejmuje rada pedagogiczna, a wykonuje dyrektor Szkoły.

3. Uchwała, o której mowa w ust. 2, powinna być doręczona opiekunom prawnym ucznia wraz z uzasadnieniem nie później niż w terminie 14 dni od daty jej podjęcia.

4. Od decyzji o wydaleniu ze Szkoły opiekunom prawnym ucznia przysługuje odwołanie do Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

§ 56

1. Uczeń może być skreślony z listy uczniów Szkoły, jeżeli nie uzyskał promocji do następnej klasy, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Postanowienia § 55 ust. 2 – 4 stosuje się odpowiednio.

3. Od skreślenia z listy uczniów Szkoły z powodu, o którym mowa w ust. 1, można odstąpić za zgodą Dyrektora Sportowego ZPRP.

§ 57

1. Uczeń może być skreślony z listy uczniów Szkoły także w przypadku, kiedy nie kwalifikuje się do dalszego szkolenia sportowego ze względu:

 1. na stan zdrowia,
 2. na brak zadowalających postępów w nabywaniu umiejętności sportowych.

2Decyzję, o której mowa w ust. 1, podejmuje dyrektor Szkoły po uzyskaniu akceptacji Dyrektora Sportowego ZPRP nie później niż do końca kwietnia danego roku. Decyzja powinna być doręczona przynajmniej jednemu z opiekunów prawnych ucznia w ciągu 14 dni od daty jej podjęcia.

3. Od decyzji o skreśleniu z listy uczniów Szkoły z przyczyn wymienionych w ust. 1 przysługuje odwołanie do Prezesa ZPRP w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

4Uczeń skreślony w trybie ust. 1 i 2 może uczyć się w Szkole do końca danego roku szkolnego.

5. Rezygnacja z uczęszczania przez ucznia do Szkoły przed jej zakończeniem zgodnie z założeniami programowymi może nastąpić na pisemny wniosek opiekunów prawnych złożony na trzy miesiące przed terminem zakończenia roku szkolnego.

 Rozdział 9

 Gospodarka finansowa i majątkowa Szkoły

§ 58

1. Szkoła prowadzi gospodarkę finansową i majątkową zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości dla jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, otrzymujących dotacje z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań Szkoły.

2Plany finansowe oraz sprawozdania finansowe Szkoły wymagają zatwierdzenia przez Zarząd ZPRP.

3. Dyrektor Szkoły odpowiada za przestrzeganie przepisów, o których mowa w ust. 1.

§ 59

1. Nauka w Szkole jest bezpłatna.

2. Środki finansowe na działalność Szkoły pochodzą z:

 1.  dotacji z budżetu państwa lub z państwowego funduszu celowego;
 2. części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego;
 3.  działalności własnej Szkoły;
 4. darowizn, spadków i zapisów.

3. Środki, o których mowa w ust. 2 pkt 2, mogą być przeznaczone również na modernizację i doposażenie pomieszczeń użytkowanych przez Szkołę. 

§ 60

         1. Szkoła może również otrzymywać wpłaty od rodziców uczniów.

         2Wysokość wpłat, o których mowa w ust. 1, zatwierdza Prezes ZPRP na wniosek dyrektora i rady pedagogicznej Szkoły.

         3. Środki, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na utrzymanie pobytu ucznia w internacie i jego wyżywienie oraz na poprawę warunków socjalnych uczniów, w szczególności na:

 1.  pokrycie kosztów imprez okolicznościowych i kulturalno-oświatowych;
 2.  dofinansowanie pobytu uczniów na zawodach i obozach;
 3.  zakup podręczników i pomocy dydaktycznych;
 4.  dofinansowanie zakupu sprzętu na potrzeby Szkoły;
 5. zakup nagród.

4. Środki pochodzące z wpłat rodziców uczniów mogą być gromadzone na koncie Szkoły.

§ 61

1. Do reprezentowania Szkoły w sprawach finansowych i zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony dyrektor lub wicedyrektor Szkoły działający wspólnie z głównym księgowym Szkoły.

2. Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 1, mogą być podejmowane w granicach środków ujętych w planie finansowym Szkoły.

Rozdział 10

Postanowienia końcowe

§ 62

         1. Zmiana statutu Szkoły następuje w drodze uchwały Zarządu ZPRP podjętej z własnej inicjatywy albo na wniosek dyrektora lub rady pedagogicznej Szkoły.

         2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, dyrektor Szkoły przedstawia do wiadomości Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku oraz władz oświatowych Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.

§ 63

         1Decyzja w sprawie likwidacji Szkoły może być podjęta jedynie w formie uchwały Zarządu ZPRP.

         2. Likwidacja Szkoły może być dokonana z zachowaniem warunków określonych w art. 172 ust. 4 i 5 ustawy, o której mowa § 3 ust. 1 pkt 2.